احمد مجرد مدیر منطقه ارومیه ضمن اشاره به اهمیت توسعه و افزایش سوخت پاک در سبد سوخت خودرویی افزود: زیر ساختهای تجهیز یکباب جایگاه CNG با ظرفیت ۲۰۰۰ در جایگاه سلیمانی سلماس ایجاد شده که با پیگیریهای بعمل امده از شرکت گاز استان تا یکماه آینده پس از انشعاب گاز به بهره برداری میرسد

وی گفت: در ۹ ماه نخست سالجاری بالغ بر ۱۴ میلیون لیتر نفت سفید در سطح شهرستان سلماس توزیع و ذخیره سازی شده است و مشکلی در تامین فرآورده های نفتی وجود ندارد

مجرد ضمن تقدیراز رئیس ناحیه سلماس درسوخترسانی مطلوب به مصرف کنندگان به اهمیت شهرستان سلماس از نظر گستردگی روستاهای صعب العبور اشاره کرد و به تعامل هرچه بیشتر مقامات محلی در ارتقای میزان رضایتمندی ساکنین شهرستان سلماس و روستاهای اطراف تاکید کرد