فرماندار سلماس در آستانه آزمونی سخت…

 

 

عزل و نصب های پی در پی،توصیه مدیران به دوری از برخی خبرنگاران و تعیین تکلیف برای مدیران دولتی توسط مطیع سالاران،جناب فرماندار این مختصری غمناک از اعمال فشار بر مدیران شماست و اینک نیز این عزل و نصب ها شما را با یک چالش اساسی مواجه می کنند…

تغییر و تحولات در سطوح مدیریتی شهرستان سلماس آغاز شده و عده ای از مدیران بدلیل ارتقا،بازنشتگی و همچنین عده ای نیز بواسطه اعمال سلیقه پست های مدیریتی را خالی کرده و یا در آینده نزدیک خالی خواهند نمود.

این اتفاقات بیش از همه فرماندار سلماس را به تقابل با آزمونی سخت هدایت می کند و اذهان عمومی در انتظار دریافت پاسخ از سمت فرماندار می باشند و در انتظارند که آیا فرمانداری که سابقه سیاسی،اداری و مدیریتی اش بیش از سن برخی اعمال سلیقه کنندگان است در مواجهه با این فشار ها چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟

آیا فرمانداری که خود را وامدار مردم سلماس می داند و تصدی فرمانداری اش را صرفا برای ادای دین به مردم سلماس تلقی می کند به نفع مردم عمل خواهد نمود،مصلحت مردم را در نظر خواهد گرفت یا به اعمال سلیقه ها پاسخ مثبت می دهد؟

 

خبر های رسیده از منایع موثق حکایت از آن دارد که پست های خالی”معاونت عمرانی فرمانداری،بخشداری کوهسار” و همچنین پست هایی نظیر معاونت سیاسی و بخشداری مرکزی که پیش بینی می شود در آینده نزدیک خالی شوند بزنگاه نماینده و سیاسیون برای گماردن افراد خود به این سمت ها باشد و همچنین شنیده ها حکایت دارد که افراد مطرح برای تصدی این سمت ها غالبا از افراد نزدیک به نماینده یا افراد غیر بومی می باشند.

 

حال که فرماندار در منظر انظار عموم فردی زیرک شناخته شده است آیا صفت ایستادگی را نیز به نام خود ثبت می کند یا ؟…

 

جناب فرماندار

 

شایسته سالاری یکی از شعار های مغفول و مغموم این دوره می باشد و از شما انتظار می رود بر شایسته سالاری در شهر اصرار ورزید و مقابل مطیع سالاری ها بایستید،مصلحت مردم و مملکت در شایسته سالاری است و شما نیز در دل حب نظام و حب مردم را دارید و قطعا باید مقابل دست هایی که در حال خفه کردن شایسته سالاری هستند ایستادگی کنید تا طوری نباشد که مردم فکر کنند نماینده عالی دولت در سلماس مقابل اصل استقلال قوا ایستاده و به نظر نماینده تمکین می نماید

 

انتظارمان این است:

 

مقابل زیاده خواهان و اعمال سلیقه کنندگان از هر طیف و جناح و شخصی بایستید و درصورت  امکان این افراد را به مردم معرفی کنید

 

جناب فرماندار

 

شما نماینده عالی دولت در سلماس می باشید،انتظاری بیش از این از شما می رود،مردم را مخاطب قرار داده و با مردم سخن بگویید

 

ما نیز تا زمانی که شما در کنار مردم هستید در کنارتان خواهیم بود و همچنین در صورت سکوت شما و سایر بزرگان مجبور به شفاف گویی با مردم هستیم و بیش از این با مردم شفاف سخن خواهیم گفت

 

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست…

 

 

.